Vedtægter

§ 1

Stk. 1. Klubbens navn er Sindal Flyveklub.

Stk. 2. Klubbens hjemsted er Sindal Flyveplads og kalenderåret er forretningsåret.

Stk. 3. Klubben tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

 

§ 2

Klubben, der virker i tilknytning til Kongelig Dansk Aeroklub (KDA), Dansk Motorflyver Union (DMU) og Dansk UL Flyver Union (DULFU) i henhold til de til enhver tid gældende regler og bestemmelser herfor, har til formål at fremme flyveinteressen og flyvesikkerheden i bredest tænkelig forstand.

 

§ 3

Som medlem kan optages alle med relation til eller interesse for flyvning. Byer, kommuner, virksomheder og institutioner kan opnå medlemskab mod erlæggelse af et af bestyrelsen fastsat beløb. Intet medlem har mere end én stemme på generalforsamlingen. Ægtefæller optages i klubben vederlagsfrit, dog uden stemmeret.

 

§ 4

Stk. 1. Medlemskab af klubben ophører på følgende måde:

- ved udmeldelse, der må ske skriftligt til bestyrelsen med en måneds varsel til den 1. januar,

- ved kontingentrestancer ud over to måneder trods skriftligt påkrav,

- ved eksklusion, der kan finde sted, når et medlem har gjort sig skyldig i en handlemåde, der kan skade klubbens interesser eller anseelse. Bestemmelse om eksklution træffes af bestyrelsen og kræver ensstemmighed. Kan enighed ikke opnås, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, som i så fald træffer den endelige afgørelse herom.

Stk. 2. Ved medlemskabets ophør bortfalder enhver ret og pligt, der måtte tilkomme og påhvile i dennes egenskab af klubmedlem, herunder medejendomsret til klubbens formue eller andre goder.

 

§ 5

Størrelsen af det årlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling og forfalder til betaling den 31. december. Sidste frist for rettidig betaling er den 31. januar! Æresmedlemmer er kontingentfrie.

 

§ 6

Stk. 1. Klubben ledes af en bestyrelse, der varetager klubbens interesser og forvalter dens midler.

Stk. 2. Bestyrelsen vælges på den årlige ordinære generalforsamling ved afstemning blandt klubbens medlemmer, for et tidsrum af to år ad gangen, således at den større og mindre halvdel afgår skiftevis hvert år, første gang efter lodtrækning, på et bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Stk. 3. Samtidig med valg af bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen to stedfortrædere til ved et bestyrelsesmedlems afgang for vedkommende medlems funktionstid at indtræde i bestyrelsen i den orden, hvori stedfortræderne er valgte.

Stk. 4. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig på det første på generalforsamlingen følgende bestyrelsesmøde med en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær, en flyvechef, en UL-formand, en UL-materielansvarlig og en UL-uddannelsesansvarlig. UL-formand, UL-materielansvarlig og UL-uddannelsesansvarlig skal være aktive medlemmer af DULFU og vælges af og blandt klubbens DULFU medlemmer. Den UL-materielansvarlige og den UL-uddannelsesansvarlige behøver ikke nødvendigvis at være medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 5. Bestyrelsesmøde skal afholdes så ofte det af formanden eller to bestyrelsesmedlemmer skønnes nødvendigt.

Stk. 6. Ethvert myndigt medlem, der ikke er i restance, er valgbar til bestyrelsen.

 

§ 7

Stk. 1. Til at revidere klubbens bogføring, kasse og regnskab vælges på den ordinære generalforsamling to revisorer, som vælges blandt klubbens egne medlemmer.

Stk. 2. Der kan dog, som den ene revisor, vælges en erhvervsmæssigt organiseret revisor, der ikke nødvendigvis behøver at være medlem af klubben. Aflønning af en sådan fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsen skal senest den 15. januar aflevere regnskabet til bestyrelsen, forsynet med revisorpåtegning.

 

§ 8

Det af bestyrelsen underskrevne og reviderede regnskab skal fremlægges til gennemsyn for klubbens medlemmer før den ordinære generalforsamling, og et eksemplar af regnskabet kan tilsendes de medlemmer der fremsætter ønske herom.

 

§ 9

Stk. 1. Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar måned efter skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse skal angive tid og sted, samt dagsorden for generalforsamling.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når skriftlig begæring herom fremsættes af mindst en fjerdel og mindst ti af klubbens medlemmer med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet på mødet. Der indkaldes på samme måde som den ordinære generalforsamling, men med kun otte dages varsel, og indkaldelse skal finde sted senest fjorten dage efter at bestyrelsen har modtaget et af medlemmerne lovligt fremsat krav herom.

Stk. 3. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges ved afstemning blandt medlemmerne. Dirigenten behøver ikke at være medlem af klubben. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivelsen, for så vidt han ikke måtte finde anledning til at henvise spørgsmålet til generalforsamlingen afgørelse.

Stk. 4. Skriftlig afgørelse skal finde sted, når mindst et af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.

 

§ 10

Stk. 1. På den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden behandles:

- Valg af dirigent.
- Aflæggelse af årsberetning.
- Aflæggelse af årsregnskab.
- Fastsættelse af kontingent og budget for det kommende regnskabsår.
- Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- Valg af suppleanter til bestyrelsen.
- Valg af revisorer.
- Eventuelt valg af medlemmer til unioner.
- Behandling af indkommende forslag.
- Eventuelt.

Stk. 2. Forslag der tilsigter en generalforsamlingsbeslutning, skal fremgår af den i indkaldelsen angivne dagsorden og må for ordinære generalforsamlingers vedkommende være tilstillet bestyrelsen senest den 31. december.

Stk. 3. På generalforsamlingen afgøres alle spørgsmål ved simpel stemmeflerhed. Ethvert tilstedeværende medlem, der ikke er i kontingentrestance, har én stemme.

Stk. 4. Til beslutninger der går ud på ændring af klubbens vedtægter kræves, at mindst halvdelen af klubbens medlemmer er mødt på generalforsamlingen, samt at sådanne beslutninger vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer. Vedtages sådanne forslag med den nødvendige majoritet, men uden at mindst halvdelen af klubbens medlemmer har været til stede, kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget derefter kan vedtages med simpelt stemmeflertal uden hensyn til det fremmødte antal medlemmer.

 

§ 11

Stk. 1. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun træffes på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. Mindst halvdelen af klubbens medlemmer skal være mødt, og der kræves 3/4 del majoritet for vedtagelse af forslaget. Bliver forslaget vedtaget uden at halvdelen af klubbens medlemmer er mødt, skal der indkaldes til en ny generalforsamling med otte dages varsel, hvor forslaget da kan vedtages med simpel stemmeflerhed uden hensyn til det fremmødte antal medlemmer.

Stk. 2. Klubbens formue overgår ved opløsning til en konto i et lokalt pengeinstitut, der skal overdrage den til en eventuelt senere nystiftet motorflyverklub i Sindal, forudsat at midlerne vil blive anvendt i almen flyvnings interesse. Hvis der ikke er stiftet en ny flyveklub inden for 5 år, kan formuen anvendes til et andet almennyttigt formål.

Stk. 3. Sker opløsning af klubben i forbindelse med sammenlægning, fusion eller stiftelse af en ny klub på området kan generalforsamlingen, der beslutter at opløse klubben, overdrage formuen til en nystiftet motorflyveklub.

 

Noter

Vedtaget på den stiftende generalforsamling på Sindal Flyveplads den 7. marts 1985.

§5 Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. januar 2010 på EKSN.

§2 samt §6 stk. 4 vedtaget på den stiftende generalforsamling på EKSN den 30. januar 2014 og endeligt bekræftet på den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling den 13. februar 2014.

Ændring af formulering i §3, ændring af formulering i §6 stk. 6 samt tilføjelse i §11 stk. 2 vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 11. februar 2016 på EKSN.

Noter

Vedtaget på den stiftende generalforsamling på Sindal Flyveplads den 7. marts 1985.

§5 Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. januar 2010 på EKSN.

§2 samt §6 stk. 4 vedtaget på den stiftende generalforsamling på EKSN den 30. januar 2014 og endeligt bekræftet på den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling den 13. februar 2014.

Ændring af formulering i §3, ændring af formulering i §6 stk. 6 samt tilføjelse i §11 stk. 2 vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 11. februar 2016 på EKSN.

Gå til toppen